Adengo®
Logotip
Natrag

Adengo®

Adengo® je novi zemljišni herbicid namijenjen suzbijanju jednogodišnjih širokolisnih i jednogodišnjih uskolisnih korova u kukuruzu za zrno i silažu.

Sastav: tienkarbazon-metil 90 g/L, izoksaflutol 225 g/L
Formulacija: Koncentrat za suspenziju (SC)
Pakiranja: 250 mL

Adengo®

Kukuruz za zrno

Jednogodišnji širokolisni korovi
Jednogodišnji travni korovi
Primijeniti u količini 0,44 L/ha. Primjenjuje se nakon sjetve, a prije nicanja kulture (pre-em) ili nakon nicanja kulture do stadija razvoja 3 lista kukuruza (post-em, BBCH 00-13). Sredstvo učinkovito suzbija: lobodu običnu (Atriplex patula), običnu rusomaču (Capsella bursa-pastoris), lobode (Chenopodium spp.), običnu konicu (Galinsoga parviflora), kamilice (Matricaria spp.), potočnicu (Myosotis sp.), veliki dvornik (Polygonum persicaria), kiseličasti dvornik (Polygonum lapathifolium), crnu pomoćnicu (Solanum nigrum), srednju mišjakinju (Stellaria media), zeleni muhar (Setaria viridis), divlju zob (Avena fatua), jednogodišnju vlasnjaču (Poa annua), običnu svračicu (Digitaria sanguinalis), poljsku ljubicu (Viola arvensis), slakasti dvornik (Polygonum convolvulus) i koštan (Echinochloa crus-galli).

 

Kukuruz za silažu

Jednogodišnji širokolisni korovi
Jednogodišnji travni korovi
Primijeniti u količini 0,44 L/ha. Primjenjuje se nakon sjetve, a prije nicanja kulture (pre-em) ili nakon nicanja kulture do stadija razvoja 3 lista kukuruza (post-em, BBCH 00-13). Sredstvo učinkovito suzbija: lobodu običnu (Atriplex patula), običnu rusomaču (Capsella bursa-pastoris), lobode (Chenopodium spp.), običnu konicu (Galinsoga parviflora), kamilice (Matricaria spp.), potočnicu (Myosotis sp.), veliki dvornik (Polygonum persicaria), kiseličasti dvornik (Polygonum lapathifolium), crnu pomoćnicu (Solanum nigrum), srednju mišjakinju (Stellaria media), zeleni muhar (Setaria viridis), divlju zob (Avena fatua), jednogodišnju vlasnjaču (Poa annua), običnu svračicu (Digitaria sanguinalis), poljsku ljubicu (Viola arvensis), slakasti dvornik (Polygonum convolvulus) i koštan (Echinochloa crus-galli). Kukuruz za silažu ne smije se silirati prije faze mliječne zriobe.

 

Priprema sredstva

  1. Provjeriti je li stroj za primjenu pesticida čist i ispravan, ako nije čist sve dijelove stroja za primjenu pesticida dobro oprati. Podesiti stroj tako da protok bude jednoličan.
  2. Prije otvaranja ambalaže, sadržaj dobro protresti!
  3. Potrebnu količinu sredstva ADENGO® uliti u spremnik stroja za primjenu pesticida koji je napunjen do pola potrebnom količinom vode u kojem je uključena miješalica.
  4. Dopuniti spremnik stroja za primjenu pesticida preostalom potrebnom količinom vode uz stalno miješanje. Nastaviti miješati za vrijeme tretiranja i eventualnog stajanja u polju.
  5. Pripremljeno škropivo utrošiti istog dana.

 

Plodored
U slučaju propadanja usjeva nakon primjene sredstva ADENGO®, uz zaoravanje na dubinu od 20 cm, smije se sijati samo kukuruz. U normalnom plodoredu nakon dubokog oranja (na dubinu od 0,5 m) smiju se sijati/saditi sve ostale kulture.

 

Skladištenje i čuvanje
Sredstvo se mora skladištiti i čuvati u originalnoj, dobro zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži, s originalnom etiketom, pod ključem, u posebnoj prostoriji, na suhom, čistom i dobro ventiliranom mjestu odvojeno od hrane, pića i hrane za životinje, gnojiva, sredstava za dezinfekciju, goriva i zapaljivih tvari te izvan dohvata djece, nestručnih osoba i životinja. Sredstvo zaštiti od mraza.

 

Način ispiranja ambalaže, postupanje s ostacima sredstva

Praznu ambalažu isprati vodom najmanje tri puta i tekućinu vratiti u spremnik stroja za primjenu pesticida, a ostatke od ispiranja utrošiti pri tretiranju. Neupotrjebljeno sredstvo i otpadna ambalaža predaju se ovlaštenoj tvrtki za prikupljanje opasnog otpada koja će je zbrinuti na propisani način.Nikada ne koristiti praznu ambalažu za druge svrhe.

Ograničenja
Sredstvo ADENGO® smije se koristiti najviše jedanput godišnje na istoj površini. Primjena iz zrakoplova nije dopuštena.

 

Zaštita neciljanih biljaka
Kod primjene sredstva ADENGO® potrebno je spriječiti zanošenje sredstva na sve neciljane biljke poštujući zonu sigurnosti od najmanje 20 metarado susjednih površina. Ako se koriste sapnice (mlaznice,dize) za smanjenje zanošenja od 50 % treba poštovati zonu sigurnosti od najmanje 10 metara, a kod sapnica (mlaznica, diza) za smanjenje zanošenja od 75 % do 90 % treba poštovati zonu sigurnosti od najmanje 5 metara do susjednih poljoprivrednih i nepoljoprivrednih površina.

 

Zaštita okoliša
Kod primjene sredstva ADENGO® moraju se poštovati propisi o vodama s ciljem zaštite voda. Sredstvo ADENGO® ne smije se primjenjivati u krškim poljima te laganim, pjeskovitim, skeletnim i svim ostalim tlima na kojima je povećan rizik ispiranja u podzemne vode. Ako drugim propisima nije propisam veći sigurnosni razmak, radi zaštite korisnih i neciljanih organizama mora se poštovati sigurnosni razmak od površinske vode- mjereći od ruba obale, koji za dopuštenje primjene iznosi najmanje 15 metara. Ne tretirati po vjetrovitom vremenu. Ostaci sredstva i škropiva ne smiju se izlijevati u površinske vode, kanalizaciju, dvorišne i stajske odvode. Stroj za primjenu pesticida i sapnice (mlaznice,dize) treba prati na polju, na mjestima gdje sredstvo ne može doprijeti u površinske vode i gdje nema opasnosti za ljude i životinje.

Sredstvo ADENGO® ne smije se miješati s drugim sredstvima za zaštitu bilja koji su formulirani kao EC i OD, herbicidima koji sadrže aktivne tvari u obliku estera, s tekućim gnojivima i okvašivačima. O mogućnostima miješanja sredstva ADENGO® s drugim sredstvima raspitati se kod vlasnika rješenja o registraciji/zastupniku.

Osigurana vremenom primjene
Max broj primjena: 1

Web stranica koristi kolačiće kako bi web stranica radila ispravno i poboljšala vaše iskustvo. Za više informacija pogledajte Politiku kolačića.

Ovime dopuštam korištenje podataka u sve niže navedene svrhe.